بلوک سیمانی قائم

بلوک سیمانی 15 سانتی

در این پست در بلوک سیمانی 15 سانتی صحبت مینماییم.  بلوک سیمانی 15سانتی در مجتمع تولیدی بلوک سیمانی قائم به دو سایز تقسیم میشود: بلوک سیمانی سبک 15*20*40 بلوک سیمانی سبک 15*20*50 بلوک سیمانی 15سانتی به دو طول 40 و 50 تقسیم بندی میشود.اطلاعات بیشتر

بلوک سیمانی سبک

بلوک سیمانی سبک در پست های قبل در مورد بلوک سیمانی سبک و بلوک سیمانی سنگین سخن گفته ایم . در این پست بصورت ویژه به معرفی بلوک سیمانی سبک میپردازیم. سیمان سیمان استفاده شده در بلوک سیمانی سبک از نوع سیمان تیپ 2 میباشد کهاطلاعات بیشتر